1. Općenite informacije:

Hotel Academia prikuplja i obrađuje osobne podatke. Pritom posebnu pažnju poklanjamo njihovoj adekvatnoj zaštiti. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

 1. a) Za obradu podataka odgovoran je:

Voditelj obrade Exportdrvo projekti d.o.o.
Tkalčićeva 88 10 000 Zagreb
Tel: 01/ 4550 046
Adresa e-pošte za kontakt: recepcija@hotelacademia.hr
Obrazac zahtjeva o pravima ispitanika dostavlja se na: recepcija@hotelacademia.hr

 1. b) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.
 1. Vrste osobnih podataka:

Obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to u odnosu na naše radnike, kandidate za posao, goste, dobavljače, osobe koje nam šalju upit putem rubrika na našoj web stranici, primatelje newslettera, te u odnosu na treće osobe.

U odnosu na radnike obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, OIB, datum rođenja, državljanstvo, adresa, zanimanje, podaci o obrazovanju, podaci o radnom stažu, podatak o djeci radnika, podaci o zdravlju u slučaju ozljede na radu i/ili profesionalne bolesti podaci o bankovnim računima, e-mail adresa, kontakt broj, podatak o zaposlenju, podatak o plaći, fotografija radnika, videozapis s prikazom osobe radnika.

U odnosu na kandidate za posao obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, podaci o obrazovanju, podaci o prethodnim radnim iskustvima, kontakt broj, e-mail adresa, fotografija i drugi podaci koji su sadržani u životopisu i molbi kandidata.

U odnosu na naše goste obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime i prezime, OIB, spol, adresa stanovanja, državljanstvo, vrsta, broj i datum izdavanja, identifikacijske isprave, datum, mjesto i država rođenja, broj i datum isteka kreditne kartice, e-mail adresa; kontakt broj (telefon/mobitel, fax).

U odnosu na dobavljače obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail, podatak o zaposlenju, podaci o brojevima bankovnih računa dobavljača obrtnika i /ili samostalnih djelatnosti; ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ako su dobavljači pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su dobavljači pravne osobe.

U odnosu na osobe koje nam šalju upit putem rubrika na našoj web stranici obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, e-mail, kontakt broj i ostali osobni podaci dostupni u privicima e-mail poruke.

U odnosu na primatelje newslettera obrađujemo e-mail adrese istih.

U odnosu na treće osobe na događanjima i eventima koji su organizirani u našem hotelu, obrađujemo fotografije i videosnimke s prikazom trećih osoba.

 1. Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:

Pravni temelj obrade osobnih podataka radnika (ime, prezime, OIB, datum rođenja, državljanstvo, adresa, zanimanje, podaci o obrazovanju, podaci o radnom stažu, podaci o zdravlju u slučaju ozljede na radu i/ili profesionalne bolesti ) je Zakon o radu i Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije o radnicima. Dakle, temeljem citiranog zakona i pravilnika podaci se prikupljaju i obrađuju, a sve sa ciljem poštivanja pravnih obveza Voditelja obrade.

Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka radnika (o zaposlenju, o plaći, o bankovnim računima, e-mail adresa, kontakt broj) je ugovor o radu, a sve s ciljem ispunjavanja prava i obveza iz ugovora o radu.

Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka radnika (fotografija radnika, videozapis s prikazom osobe radnika, e-mail i kontakt broj na web stranici) je privola radnika, a sve u svrhu promidžbe Voditelja obrade i postizanja transparentnosti u poslovanju.

Pravni temelj obrade osobnih podataka kandidata za posao je privola kandidata, a sve u svrhu zapošljavanja kod Voditelja obrade.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka gostiju (ime i prezime, spol, adresa stanovanja, državljanstvo, vrsta, broj i datum izdavanja identifikacijske isprave, datum, mjesto i država rođenja) je Zakon o pružanju usluga u turizmu, konkretno Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, a kojim propisima je utvrđena svrha, i to obveza dostave naprijed navedenih podataka Hrvatskoj turističkoj zajednici preko sustava eVisitor.

Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka gostiju (OIB, broj i datum isteka kreditne kartice, e-mail adresa, kontakt broj (telefon/mobitel, fax) je ugovor koji se sklapa u svrhu pružanja i naplate usluga hotelskog smještaja, kao i ostalih povezanih usluga sa uslugama hotelskog smještaja.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka ugovornih dobavljača je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka osoba koje putem web stranice šalju upit Voditelju obrade pod rubrikom „Kontaktirajte nas“ ili pod rubrikom „Pošalji upit“ je privola istih, a sve u svrhu odgovora na postavljene upite.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka primatelja newslettera je privola odnosno legitimni interes u odnosu na postojeće korisnike usluga.

Pravna osnova za obradu fotografija i videosnimki trećih osoba na događanjima i eventima koji su organizirani u našem hotelu je privola, a sve u svrhu izvještavanja i promocije Hotela Academia.

 1. Prosljeđivanje osobnih podataka:

Voditelj obrade proslijedit će trećim osobama osobne podatke, samo i isključivo na temelju pisanog zahtjeva primatelja, i to samo ako procijeni da obveza dostave podataka ima prevagu nad obvezom čuvanja tajnosti osobnih podataka. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu obrade i pravni temelj za korištenje osobnih podataka, te naročito specifikaciju točno određenih podataka koji se traže.

Osobni podaci radnika će se dostavljati sudovima, Poreznoj upravi, nadležnom državnom odvjetništvu, inspektoru rada i drugim ovlaštenim primateljima čije ovlaštenje na obradu osobnih podataka proizlazi iz zakonskih i/ili drugih pravnih propisa. Također, osobni podaci radnika dostavljat će se ovlaštenim primateljima podataka, i to: Hrvatski zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve u cilju poštivanja pravnih obveza određenim posebnim propisima.

Osobni podaci dostavljati će se i trgovačkim društvima s kojima Voditelj obrade ima sklopljene ugovore s izvršiteljima obrade sa svim potrebnim klauzulama iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci gostiju dostavljati će se Hrvatskoj turističkoj zajednici preko sustava eVisitor, a sve temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu, konkretno Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici.

 1. Iznošenje u treće zemlje:

Vaše osobne podatke ne iznosimo izvan područja Europske unije.

 1. Razdoblje čuvanja:

Osobni podaci radnika prikupljeni temeljem Zakona o radu i Pravilnika o načinu i sadržaju vođenja evidencije o radnicima iz ove čuvaju se sukladno odredbi članka 5. st.1. citiranog Pravilnika kao podaci trajne vrijednosti.

Osobni podaci kandidata za posao koji su Voditelju obrade potpisali pisanu privolu čuvati će se do povlačenja privole, a najkasnije 2 godine od dana potpisa privole, jer se protekom navedenog roka ne može smatrati da i dalje postoji opravdana svrha za obradu. Osobni podaci kandidata za posao koji su Voditelju obrade dostavili molbe i životopise, a nisu potpisali posebnu pisanu privolu, čuvati će se 30 dana nakon okončanja natječaja, nakon čega će se uništavati. Pod okončanjem natječaja podrazumijeva se trenutak sklapanja ugovora sa odabranim radnikom u konkretnom postupku zapošljavanja.

Osobne podatke naših gostiju čuvamo 2 godine, a sve sukladno članku 5. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju. U slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja i/ili se vodi sudski ili drugi odgovarajući postupak u vezi s pruženom uslugom, čuvamo osobne podatke gostiju sve do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima. Dodatno ističemo da smo osobne podatke gostiju istaknute na računu za pružene usluge (ime, prezime, adresa, OIB) dužni čuvati 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

Osobni podaci dobavljača obrađuju se do urednog ispunjenja prava i obveza iz sklopljenih ugovora. U slučaju neurednog ispunjenja ugovora, isti podaci obrađuju se sve do okončanja sporova u vezi prisilnog ispunjenja prava i obveza iz ugovornog odnosa.

Računi koji su izdani temeljem sklopljenih ugovora čuvaju se 11 godina sukladno odredbama Zakona o računovodstvu. U slučaju neurednog ispunjenja ugovornih obveza, Voditelj obrade ima pravo čuvati i obrađivati osobne podatke iz sklopljenih ugovora do isteka roka zastare od 3 godine. Ako je pokrenut spor u vezi neurednog ispunjenja ugovora, ugovori sa svim osobnim podacima sadržanima u istima, kao i računi, čuvati će se do pravomoćnog okončanja sporova.

Osobni podaci osoba koje su poslale svoj upit Voditelju obrade putem web stranice pod rubrikom „Kontaktiraj nas“ ili pod rubrikom „Pošalji upit“ koriste se sve do dostave odgovora na postavljeni upit, a nakon čega se isti brišu.

 1. Obveza pružanja osobnih podataka:

Našim radnicima prilikom sklapanja ugovora o radu na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u svrhu sklapanja ugovora, te koje osobne podatke nisu dužni dostaviti u slučaju da prikupljamo i obrađujemo i podatke koji nisu uvjet sklapanja i izvršavanja prava i obveza iz ugovora o radu.

Kandidatima za posao jednako tako ukazujemo da je u svrhu provođenja postupka zapošljavanja obvezna dostava određenih podataka bez kojih nismo u mogućnosti na kvalitetan način provesti selekcijski postupak zapošljavanja.

Obrada osobnih podataka gostiju, i to: ime i prezime, spol, adresa stanovanja, državljanstvo, vrsta, broj i datum izdavanja, identifikacijske isprave, datum, mjesto i država rođenja, , e-mail adresa, kontakt broj (telefon/mobitel, fax) je propisana Zakonom o pružanju usluga u turizmu, konkretno Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici. Bez dostave naprijed navedenih podataka (kao i dodatnih osobnih podataka kao što su OIB, broj i datum isteka kartice, e-mail) nećemo Vam biti u mogućnosti pružiti usluge hotelskog smještaja, kao i ostale povezane usluge sa uslugama hotelskog smještaja.

Osobama koje ostavljaju osobne podatke u rubrikama „Kontaktiraj nas“ ili „Pošalji upit“ odnosno ukazujemo da bez dostave traženih osobnih podataka nismo u mogućnosti točno odgovoriti na postavljeni upit.

 1. Prava ispitanika:
 • Pravo na ispravak : Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 • Pravo na pristup: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.
 • Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.
 • Pravo na ograničenje obrade : Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor.
 • Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 • Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.
 • Pravo na pritužbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.
 • Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave ili putem obrasca pod nazivom Zahtjev ispitanika dostupnog na našoj web stranici www.hotelacademia.hr.
 • Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.
 • Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
 • Automatizirano donošenje odluka: U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo procesa automatiziranog donošenja odluka.
 • Izmjene ove Izjave: Možemo izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i objavu na internetskim stranicama www.hotelacademia.hr